Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης: Προγραμματικές συμβάσεις για 5 Περιφέρειες

Τις νέες προγραμματικές συμβάσεις για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης υπέγραψαν οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας, με τις διαγωνιστικές διαδικασίες να αναμένονται εντός ενός μηνός.

Με τις προγραμματικές συμβάσεις οι οικείες Περιφέρειες αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα για την ωρίμανση, δημοπράτηση και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχων για την εκπόνηση των μελετών για τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης. Η διάρκεια των προγραμματικών συμβάσεων αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους και λήγει με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.12.2024.

Διαφήμιση

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν νέες προγραμματικές συμβάσεις με:

  • την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με συνολικό προϋπολογισμό 1.949.213,90 ευρώ,
  • την Περιφέρεια Ηπείρου ύψους με συνολικό προϋπολογισμό 1.928.868,44 ευρώ,
  • την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με συνολικό προϋπολογισμό 2.374.646,40 ευρώ,
  • την Περιφέρεια Κρήτης με συνολικό προϋπολογισμό 2.120.313,52 ευρώ
  • την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 1.800.102,86 ευρώ.

Ποια διαχειριστικά σχέδια βόσκησης έρχονται

Οι πόροι χρηματοδότησης των έργων θα προέλθουν από τα εισπραχθέντα μισθώματα για τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής που έχουν κατατεθεί υπέρ της κάθε Περιφέρειας.

Με δεδομένη τη λήξη των προηγούμενων προγραμματικών συμβάσεων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «επιλύεται μία εκκρεμότητα του ελληνικού πρωτογενούς τομέα, επιτυγχάνεται η επίλυση ενός χρονίζοντος ζητήματος για τη χώρα και τους κτηνοτρόφους,  εφαρμόζονται πολιτικές ορθολογικής και σύγχρονης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και αποφεύγεται ο κίνδυνος επιβολής περαιτέρω δημοσιονομικών διορθώσεων, καθώς έχουν τροποποιηθεί οι ειδικοί όροι και έχει τεθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα και σε χρονικό διάστημα ενός μηνός θα δημοσιευθούν οι σχετικές διακηρύξεις».

Να σημειωθεί ότι επίκειται η υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων με τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδος και Νοτίου Αιγαίου, τα σχέδια των οποίων έχουν ήδη υποβληθεί για προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.