Σε 140 Δήμους δύο εκατομ. για να πληρωθούν οι καθαρίστριες ΔΙΕΚ και ΣΔΕ

Εκδόθηκε η Απόφαση επιχορήγησης Δήμων της Χώρας με σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρώ, αποκλειστικά και μόνο για να καλύψουν τη δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου 2022.Η αριθμ. 21851/5.4.2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά συγκεκριμένα επιχορήγηση 140 Δήμων με 1.922.400,00 ευρώ.Της έκδοσής της, προηγήθηκε Απόφαση του Υπ. Οικονομικών πριν ένα μήνα (στις 3 Μαρτίου), με την οποία αυξήθηκαν οι πιστώσεις του Υπ. Εσωτερικών, σε συνέχεια προηγούμενου εγγράφου του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη μεταφορά της σχετικής πίστωσης.Να σημειωθεί ότι η επιχορήγηση αφορά τη μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας και συγκεκριμένα 223 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στα ΔΙΕΚ και 88 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στα ΣΔΕ.

Ακολουθεί ο Πίνακας με τους Δήμους και το ποσό επιχορήγησης εκάστου:

Διαφήμιση