Δήμος Αθηναίων: Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Δήμος Αθηναίων: Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ- Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) του δήμου Αθηναίων ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα τρία (63) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Διαφήμιση

Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 35 , στον 1ο όροφο στο γραφείο Πρωτοκόλλου από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 9.00 π.μ. έως 14.00μ.μ. είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: smekyada@athens.gr .