Νέα διαδικασία προστέθηκε στα ΚΕΠ των Δήμων (ΦΕΚ)

Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1475/30.3.2022).

Σε αυτήν ορίστηκε ότι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης επιδόματος μητρότητας για τις ασφαλισμένες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-E.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσομένων φορέων, κλάδων και λογαριασμών σε αυτόν, δύναται να διεκπεραιώνεται εναλλακτικά μέσω των ΚΕΠ.

Διαφήμιση

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης διεκπεραιώνεται είτε διά ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης διενεργείται μέσω πιστοποιημένου Υπαλλήλου του ΚΕΠ.

Ο Υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-E.Φ.Κ.Α., η οποία λειτουργεί μέσω gov.gr, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και πιστοποιείται ως χρήστης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αίτησης χορήγησης επιδόματος μητρότητας.- Για τις μισθωτές ασφαλισμένες για το επίδομα μητρότητας (κυοφορίας) ο πιστοποιημένος Υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-E.Φ.Κ.Α τα στοιχεία της αιτούσης και ειδικότερα τον ΑΜΚΑ, τον φορέα ασφάλισης κατά την τελευταία διετία, τον κωδικό της ιατρικής γνωμάτευσης-βεβαίωσης της πιθανής ημερομηνίας υοκετού που έχει χορηγηθεί από τον συνταγογράφο ιατρό μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, τον ΙΒΑΝ του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού και τον ΑΜΕ ή τον ΑΦΜ του εργοδότη, προκειμένου να βεβαιώσει αυτός την αποχή από την εργασία της εργαζόμενης και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό της ασφαλισμένης. – Για τις μισθωτές ασφαλισμένες για το επίδομα μητρότητας (λοχείας) ο πιστοποιημένος Υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-E.Φ.Κ.Α τα στοιχεία της αιτούσης και ειδικότερα τον ΑΜΚΑ, τον φορέα ασφάλισης κατά την τελευταία διετία, την ημερομηνία τοκετού αντλώντας τη ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Μητρώο Πολιτών, τον ΙΒΑΝ του ατομικού τραπεζικού λογαριασμού και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό της ασφαλισμένης. – Για τις αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες του e-ΕΦΚΑ ο πιστοποιημένος Υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρεί την αίτηση για το επίδομα μητρότητας μετά την ημερομηνία τοκετού, αντλώντας τη ληξιαρχική πράξη γέννησης από το Μητρώο Πολιτών, τον φορέα ασφάλισης της και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και προβαίνει στην υποβολή της αίτησης για λογαριασμό της ασφαλισμένης. Ο πιστοποιημένος Υπάλληλος του Κ.Ε.Π., αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία, αποθηκεύει την αίτηση για να λάβει αριθμό και την υποβάλλει ηλεκτρονικά.

Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει η δικαιούχος με την πίστωση του ποσού στον τραπεζικό της λογαριασμό.

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της Κ.Υ.Α.